Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN CURI B.V.

 

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 

1. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

2. Curi: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Curi B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (3905 PA) Veenendaal aan de Vendelier 2C, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81663722, de gebruiker van deze Algemene voorwaarden.

3. Diensten: alle door Curi aangeboden diensten, waaronder, maar niet beperkt tot, het gebruik van de website www.curi.nl, waarop Members (delen van) ondernemingen ter ver- of aankoop kunnen aanbieden of zoeken.

4. Member(s): iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, die zich voor één of meer van de in artikel 3 van deze Algemene Voorwaarden genoemde accounts bij Curi heeft aangemeld en hiervoor een Memberovereenkomst sluit of heeft gesloten.

5. Memberovereenkomst: de tussen Curi en Member gesloten overeenkomst voor onder andere, doch niet uitsluitend, de levering van Diensten aan Member en de (betalings)verplichtingen van Member jegens Curi.

Artikel 2 – Toepasselijkheid en uitleg

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Diensten. Door het aangaan van de Memberovereenkomst, verklaart Member zich bekend en akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

2.2 Iedere verwijzing door (potentiële) Member naar eigen inkoopvoorwaarden of andere algemene voorwaarden wordt door Curi uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Indien een of meerdere bepaling(en) van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden of op andere wijze hun rechtsgeldigheid verliezen, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Eerstgenoemde bepaling(en) word(t)(en) in dat geval vervangen door één of meerdere geldige bepaling(en) die zoveel als mogelijk beantwoord(t)(en) aan het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en).

2.4 Indien bepalingen uit de Algemene Voorwaarden onverenigbaar zijn met de Memberovereenkomst, dan prevaleert de Memberovereenkomst.

Artikel 3 – Memberovereenkomst

3.1 De Memberovereenkomst van Curi kan digitaal worden afgesloten. De Memberovereenkomst komt tot stand indien en zodra Curi de aanmelding per e-mail heeft bevestigd.

3.2. Curi kan niet aan de Memberovereenkomst worden gehouden indien Member redelijkerwijs kan begrijpen dat de Memberovereenkomst, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.3. Curi biedt drie type accounts aan voor de Memberovereenkomst met daaraan gekoppelde specifieke rechten (inzage informatie, contactmogelijkheden etc.) en verplichtingen (verschillende tarieven), te weten:

a. Basic;
b. Premium; en
c. Professional.

3.4 Gedurende de looptijd van de Memberovereenkomst is Member gerechtigd te wisselen van type account.

3.5 Curi bepaalt hoe de Diensten worden uitgevoerd en is bevoegd de inhoud en/of de hoedanigheid van de Diensten te wijzigen, zonder hiervoor de Memberovereenkomst te wijzigen, binnen de kaders van redelijkheid.

Artikel 4 – Kosten en betaling

4.1 Aan de accounts Premium en Professional zijn periodieke kosten verbonden voor Member. Deze kosten verschillen per type account en zijn te raadplegen via http://curi.nl/tarieven-dit-betaal-je-bij-curi.

4.2 Betaling van de in lid 1 genoemde kosten geschiedt te allen tijde direct bij het afsluiten van de Memberovereenkomst

4.3 Bij verlenging van de Memberovereenkomst dient betaling plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum per automatische incasso of creditcard, zonder verrekeningen of inhoudingen.

4.4 Indien Member conform artikel 3.4 gedurende de looptijd van de Memberovereenkomst wisselt van type account, zal Member bij een uitgebreider account het verschil van de kosten tussen de type accounts direct dienen te voldoen en bij een minder uitgebreid type account geen recht hebben op restitutie.

4.5 De door Curi gehanteerde betaaltermijnen betreffen fatale termijnen.

4.6 Member is van rechtswege in verzuim indien de kosten voor de Memberovereenkomst niet voor of op de uiterste betaaldatum zijn ontvangen.

4.7 Indien de Ondernemer niet (tijdig) betaalt, dan is de Ondernemer aan Curi buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd conform de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende besluit.

4.8. Curi behoudt zich het recht voor de kosten voor de Memberovereenkomst jaarlijks eenzijdig te indexeren en/of te wijzigen. Wijziging(en) van de kosten voor de Memberovereenkomst worden ten spoedigste per e-mail bekend gemaakt. De gewijzigde kosten voor de Memberovereenkomst worden per eerstvolgend moment dat de kosten voor de Memberovereenkomst betaald moeten worden in rekening gebracht.

4.9 Alle door Curi genoemde en/of gehanteerde kosten zijn in euro’s en inclusief omzetbelasting en exclusief eventuele andere heffingen van overheidswege.

Artikel 5 – Opzegging en beëindiging Memberovereenkomst

5.1 De Memberovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van 6 (zes) maanden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

5.2 Member is, conform artikel 3.4 en 4.4, te allen tijde gerechtigd het type account te wijzigen naar Basic, waaraan geen maandelijkse kosten zijn verbonden, zonder recht van restitutie.

5.3 Algehele beëindiging van de Memberovereenkomst door Member geschiedt door opzegging. Opzegging door Member geschiedt per e-mail aan service@curi.nl.  Indien Member niet uiterlijk 30 (dertig) dagen voor de einddatum van de initiële contractduur per e-mail aan service@curi.nl opzegt, dan wordt de Memberovereenkomst automatisch verlengd met hetzelfde type account voor een periode van eenzelfde periode als de initiële contractduur.

5.4 Curi is te allen tijde bevoegd over te gaan tot opzegging van de Memberovereenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (een) maand. In dit geval kan Member aanspraak maken op restitutie van de reeds betaalde periodieke kosten over de periode dat Member geen gebruik kan maken van de Diensten.

5.5 Curi en Member zijn bevoegd de Memberovereenkomst onmiddellijk en zonder rechterlijke tussenkomst per aangetekende brief te ontbinden in geval:

- de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling wordt verleend, onder curatele dan wel bewind wordt gesteld of de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing is; en/of

- de andere partij wordt ontbonden, door fusie ophoudt te bestaan of anderszins ophoudt te bestaan.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

6.1 De Diensten worden met de grootst mogelijke zorg geleverd. Curi kan echter niet garanderen dat de Diensten, en meer in het bijzonder het gebruik van de (inhoud van de) website www.curi.nl in alle opzichten juist, volledig en actueel is. Curi garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele door Member dan wel enige derde geleden direct of indirecte schade samenhangende met of voortvloeiende uit het gebruik van de Diensten, en/of het ontoegankelijk zijn van de website www.curi.nl wordt derhalve door Curi uitdrukkelijk afgewezen.

6.2 Voor het uitvoeren van de Diensten is Curi daarnaast grotendeels afhankelijk van de aangeleverde informatie door Members. Curi aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid, in welke vorm dan ook, voor de informatie die door derden c.q. andere Members op of via de website www.curi.nl wordt geplaatst of gedeeld, danwel door anderszins gebruik van de website van Curi en/of aangeleverde informatie. De Member die deze informatie heeft aangeleverd en de Member die de informatie gebruikt, zijn ieder voor zich voor de inhoud, juistheid en volledigheid daarvan verantwoordelijk. Curi adviseert iedere Member de informatie die voor hem van essentieel belang is altijd op juistheid te (laten) controleren.

6.3 Curi is niet aansprakelijk voor schade indien sprake is van overmacht, daaronder begrepen stroomstoringen, netwerkstoringen, cybercriminaliteit , computervirussen of het uitvallen van servers.

6.4 Ten aanzien van (het gebruik van) door Curi vrijwillig en onverplicht ter beschikking gestelde modelovereenkomsten of modelverklaringen (zoals bijvoorbeeld een standaard geheimhoudingsovereenkomst) door Member aanvaardt zij eveneens geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid, in welke vorm dan ook. De gebruiker van deze modelovereenkomsten of modelverklaringen is altijd zelf verantwoordelijk voor de uitvoering en handhaving van de hierin opgenomen rechten en verplichtingen.

6.5 Members, meer in het bijzonder gebruikers van de website www.curi.nl hebben de mogelijkheid om hun identiteit op de website van Curi voor andere Members niet bekend te maken. De standaardinstellingen maken de identiteit van Member c.q. gebruiker niet bekend. Curi aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid, in welke vorm dan ook, indien Member ervoor kiest de instellingen aan te passen en zijn identiteit voor andere Members bekend te maken.

Artikel 7 – Privacy

7.1 De wijze waarop Curi omgaat met de aan haar verstrekte persoonsgegevens is vastgelegd in de Privacyverklaring.

Artikel 8 – Rechten van intellectuele eigendom

8.1 Alle rechten op de door Curi aangeboden Diensten berusten bij Curi, voorzover deze rechten niet berusten bij derden van wie informatie en/of materiaal beschikbaar is gesteld op de website www.curi.nl. Curi behoudt zich nadrukkelijk alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot de Diensten en de (inhoud van de) website www.curi.nl voor.

8.2 Het is Member verboden de (inhoud van de) website www.curi.nl op enigerlei wijze openbaar te maken, te verveelvoudigen, te verspreiden, te verkopen en/of voor commerciële doeleinden te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Curi of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende.

Artikel 9 – Overdraagbaarheid Memberovereenkomst

9.1 De Memberovereenkomst is persoonsgebonden en Member is niet gerechtigd de rechten en plichten die voortvloeien uit de Memberovereenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

9.2 Curi is te allen tijde gerechtigd al haar rechten en verplichtingen, dan wel een deel daarvan, samenhangende met of voortvloeiende uit (de uitvoering van) de Memberovereenkomst over te dragen aan een derde.

Artikel 10 – Toepasselijk recht

10.1 Op de Memberovereenkomst, deze Algemene Voorwaarden en de daarmee samenhangende en/of daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen tussen Curi en Member is het Nederlands recht van toepassing.

10.2. Alle geschillen samenhangende met of voortvloeiende uit de Memberovereenkomst en deze Algemene Voorwaarden worden exclusief voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank te Gelderland, zittingsplaats Arnhem, zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.

Artikel 11 – Wijziging Algemene Voorwaarden

11.1 Curi behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen of aan te vullen. Over dergelijke wijzigingen of aanvullingen wordt Member ten spoedigste geïnformeerd.

Artikel 12 – Contactgegevens

E-mailadres: service@curi.nl

Btw-nummer: NL862174806B01

 

 

VERSIE: September 2021

 

 

 

Curi B.V.
Vendelier 2C
3905 PA Veenendaal
Blijf op de hoogte
© 2024 - Curi B.V.