Privacystatement

 

ALGEMEEN

Curi B.V. (hierna: “Curi”, “wij”, “ons” of “onze”) verwerkt persoonsgegevens in de rol van verwerkingsverantwoordelijke zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”). Curi respecteert de privacy van de gebruikers van haar diensten, in het bijzonder de rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers. Curi draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling en beveiliging van de aan haar verschafte gegevens en verwerkt deze conform de AVG. Middels deze privacyverklaring willen wij je graag duidelijk informeren over welke gegevens Curi verwerkt en op welke wijze en waarom dit gebeurt.

 

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ?

Curi verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt (hebt). Persoonsgegevens zijn alle gegevens omtrent een natuurlijke persoon op basis waarvan hij of zij kan worden geïdentificeerd. De persoonsgegevens die wij van je kunnen verwerken, zijn onder meer:

 • basisinformatie, zoals voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, nationaliteit, het bedrijf waar je werkt of jouw functie;
 • contactgegevens, zoals jouw adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres;
 • aanvullende contactgegevens, zoals jouw identiteitsbewijs(nummer);
 • financiële informatie, zoals jouw bankrekeningnummer en creditcardgegevens;
 • technische gegevens, zoals jouw IP-adres, locatiegegevens, internetbrowser, apparaat type en gegevens over jouw activiteiten op onze website; en
 • alle overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op de website aan te maken.

 

WAAROM VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

Curi verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het afhandelen van de afgenomen dienst en betaling;
 • het onderhouden van contact per e-mail en/of telefoon indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • het informeren over wijzigingen van diensten en producten;
 • het bieden van de mogelijkheid een account/profiel aan te maken en te beheren; en
 • het nakomen van wettelijke verplichtingen, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

OP WELKE RECHTSGRONDEN BASEREN WIJ DE VERWERKING VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS?

Persoonsgegevens mogen enkel worden verwerkt indien daarvoor een rechtsgrond bestaat. De voornoemde verwerkingen baseren wij op de volgende rechtsgronden uit de AVG:

 • de uitvoering van een overeenkomst;
 • de door jou gegeven toestemming;
 • het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • de behartiging van een gerechtvaardigd belang.

 

HOE LANG BEWAREN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS?

Curi bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het doel waarvoor jouw gegevens zijn verzameld en vastgelegd. Indien sprake is van een wettelijke bewaarplicht of bewaartermijn, dan houden wij die aan.

 

HOE WORDEN DE PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGD?

Curi neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, diefstal, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging en anderszins onrechtmatig gebruik van jouw persoonsgegevens te voorkomen. Indien je vragen hebt over de beveiliging van jouw persoonsgegevens of je de indruk hebt dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, neem dan contact op via service@curi.nl.

 

MET WIE DELEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

Curi verkoopt jouw persoonsgegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou c.q. onze diensten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Curi verstrekt jouw gegevens ook niet aan derden voor commerciële doeleinden. Derden aan wie wij jouw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf eveneens verantwoordelijk voor de verwerking van die gegevens en voor de naleving van de AVG. Met derden die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Onze website kan links bevatten naar omgevingen van derden, zoals IDEAL of IDIN. Hoewel wij deze derden zorgvuldig hebben gekozen, aanvaardt Curi geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van jouw gegevens door deze derden.

 

WELKE RECHTEN HEB JE?

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/of te verwijderen. Tevens heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Curi. Daarnaast heb je het recht op gegevensoverdacht; dit houdt in dat je het recht hebt dat jouw persoonsgegevens naar jou of een door jou aangewezen derde worden gestuurd.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdracht, alsmede een verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar service@curi.nl. Om er zeker van te zijn dat een verzoek door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) onzichtbaar ter bescherming van jouw privacy. Curi zal zo snel mogelijk, doch binnen 30 (dertig) dagen, op jouw verzoek reageren, waarbij wij zullen beoordelen of wij op grond van de wet aan jouw verzoek tegemoet kunnen komen.

Curi wijst je er tot slot op dat je het recht hebt om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

 

WELKE COOKIES GEBRUIKEN WIJ?

Curi maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. Een cookie bevat gegevens zodat je bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend, zodat het mogelijk is om onze website op jouw wensen in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Indien je onze website (voor het eerst) bezoekt, vragen wij je toestemming voor het plaatsen van de cookies. Jouw toestemming is geldig voor een periode van twaalf (12) maanden.

Curi maakt gebruik van de volgende cookies:

 • functionele cookies: deze zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert en dat bijvoorbeeld jouw sessie- en inloginformatie en jouw voorkeursinstellingen worden onthouden;
 • analytische cookies: deze zorgen ervoor dat wij inzage kunnen krijgen in het bezoek aan onze website, waardoor wij onze website kunnen optimaliseren en aanpassen op jouw behoefte; en
 • tracking cookies: deze worden gebruikt om jouw surfgedrag bij te houden zodat wij op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Je kunt alle eerder opgeslagen cookies via de instellingen van jouw browser verwijderen. Raadpleeg hiervoor de handleiding van jouw browser. Zonder cookies kunnen sommige functies van onze website mogelijk niet optimaal werken.

 

TOT SLOT

Curi behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Wijzigingen gelden vanaf het moment waarop deze op de website zijn geplaatst. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de privacyverklaring is gewijzigd.

Curi B.V.
Vendelier 2C
3905 PA Veenendaal
Blijf op de hoogte
© 2024 - Curi B.V.